18 July, 2008

Câu nói hay nhất trong năm

BBC: Kể từ khi Việt Nam khuyến khích tư nhân làm kinh tế thì kinh tế đất nước phát triển. Vậy nay tại sao không thử để tư nhân tham gia vào lĩnh vực báo chí?

....

Và báo chí thông qua các hội đoàn cũng có thể coi là diễn đàn. Và trong thời điểm này người ta thấy không cần thiết hoặc chưa cần thiết phải có tư nhân tham gia.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/07/080717_doquydoaniv.shtml


Bravo!!!! Brava!!!!! Lúc nào bác Doãn nhà ta cũng có những phát biểu bất hủ!

17 July, 2008

Light Art

Nghệ thuật!