13 April, 2007

Canon EOS Mark III's burst mode

Kinh quá. 10 tấm / giây, chụp liên tục 110 ảnh JPEG.