25 October, 2005

Thầy Hồ liều quá

Chưa thấy ai liều như thầy Hồ... nói mất 2.5 tỷ đồng còn ráng tin. Thầy nói 2.5 tỉ, nghe ớn quá. Bi nhiêu tiền thầy mua lại ngành dầu khí của VN, hông chừng còn dư